Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Ιστιοπλοϊκός αγώνας Φάληρο - Ύδρα - Φάληρο 26/28-10-2013!!!


Υ∆ΡΑ 2013 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ«Υ∆ΡΑ 2013»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club
26 - 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013» από το Σάββατο 26 Οκτωβρίου έως
την ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013.2 ΚΑΝΟΝΕΣ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς όπως αυτοί ισχύουν:
o Οι ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών της ISAF 2013 – 2016 (RRS)
o Οι ∆ιεθνείς Κανόνες & Κανονισµοί 2013 του ORC για σκάφη ORCi & ORC Club
o Ο ∆ιεθνής Κανονισµός IRC 2013.
o Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους
Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013
o Ο Ειδικός Κανονισµός Ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της ISAF 2012-2013
(ISAF Offshore Special Regulations 2012-2013). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 µε life raft
του κανονισµού.
Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συσκευή VHF , µε δυνατότητα επικοινωνίας πλην των
υποχρεωτικών και στα κανάλια 68 ,69,71 και 72.
o Ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα µε τις τροποποιήσεις του. Ο
κανονισµός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του µέρους 2 των Κανονισµών Αγώνων Ιστιοπλοΐας
(RRS) της ISAF από την δύση µέχρι την ανατολή του ηλίου.
o Ο Αθλητικός Νόµος και το καταστατικό της ΕΙΟ
o Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση
αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.3 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ
Τα σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση κατά την διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Κανονισµού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και επί πλέον µε όσα ορίζει σχετικά η
Εθνική Αρχή.
Η εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) θα ισχύσει από την 07:00
του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου µέχρι και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00.
Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να
καταθέσουν αντίγραφο της αδείας µαζί µε την δήλωση συµµετοχής.4 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εάν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί µε νεωτέρα ανακοίνωση.
Ο οργανωτής όµιλος µπορεί να απαιτήσει από τα συµµετέχοντα σκάφη να φέρουν σηµαία ή αυτοκόλλητο
µε το σήµα του χορηγού καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη µήκους µεγαλύτερου ή ίσου των 7,50 µέτρων καταµετρηµένα κατά
ORCi, IRC (Endorsed) & ORC Club µε έγκυρο πιστοποιητικό καταµετρήσεως 2013.
Επιτρέπεται η συµµετοχή σκαφών µόνο σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες.
Το δικαίωµα συµµετοχής ορίζεται στο ποσό των 30 ΕΥΡΩ.6 ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Αθλητική Γραµµατεία του ΝΟΕ το αργότερο µέχρι
την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:00 (Τηλέφωνο 210 4220506 Fax 210 4127757 Email:
sailing@ycg.gr ).
Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραµµένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην Γραµµατεία και να
συνοδεύονται από:
o Έντυπο αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού καταµέτρησης 2013, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι
κανονισµοί της κλάσεως
o Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του σκάφους σε ισχύ
o Κατάσταση πληρώµατος
o Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατοµική διαφήµιση
Το πιστοποιητικό καταµέτρησης δεν µπορεί να έχει ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 23ης
Οκτωβρίου 2013 και ώρας 15:00. Τα στοιχεία στα πιστοποιητικά καταµέτρησης που έχουν εκδοθεί µέχρι
την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της Επιτροπής
Ενστάσεων.
Στη δήλωση συµµετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα τουλάχιστον κινητό
τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και µε το οποίο θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’
όλη την διάρκεια των αγώνων.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ, ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆ΕΚΤΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχθεί δηλώσεις συµµετοχής και µετά τη λήξη του
χρονικού ορίου υποβολής.
∆εν θα γίνει δεκτή συµµετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των
προαναφερόµενων άρθρων.7 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
H Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωµα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις, ανάλογα µε τη
συµµετοχή.
Η κατάσταση µε τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών.
8 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 17:00 Λήξη ορίου δηλώσεων συµµετοχής
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
2013
18:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 11:00 1
η Ιστιοδροµία : ΦΑΛΗΡΟ – Υ∆ΡΑ
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 13:00 Εκδήλωση – Απονοµή επάθλων 1ης Ιστιοδροµίας
∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013 10:30 2
η Ιστιοδροµία : Υ∆ΡΑ – ΦΑΛΗΡΟ
9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00 στο Εντευκτήριο
Λιµένος του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος10 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων σκαφών στη Συγκέντρωση
Κυβερνητών.
11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
11.1 Κατηγορία σκαφών ORCi
Για την κατηγορία ORCi θα χρησιµοποιηθεί το σύστηµα Performance Curve Scoring - Constructed
Course. Τα δεδοµένα για τον προσδιορισµό των πλεύσεων (διεύθυνση ανέµου, εισαγωγή έντασης ανέµου
κλπ) έγκεινται στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους
αγωνιζόµενους.
Υ∆ΡΑ 2013 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες ιστιοδροµίας ή
ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσµάτων µε το παραπάνω σύστηµα,
διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει τα αποτελέσµατα µε βάση το σύστηµα Offshore Single Number Handicup
(OSN)
11.2 Κατηγορία σκαφών IRC
Για την κατηγορία σκαφών IRC θα εφαρµοστεί ο τύπος Time on Time σύµφωνα µε το σύστηµα IRC.
11.3 Κατηγορία σκαφών ORC Club
Για την κατηγορία ORC Club στα αποτελέσµατα θα εφαρµοσθεί ο τύπος Performance Line Scoring.
12 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Η βαθµολογία του αγώνα θα γίνει µε το σύστηµα Χαµηλής Βαθµολογίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α4
των ∆ιεθνών Κανονισµών Ιστιοδροµιών της ISAF 2009-2012.
Ο βαθµός βαρύτητας κάθε διαδροµής ισούται µε 1.00.
Το τελικό αποτέλεσµα θα υπολογισθεί από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των διαδροµών. ∆εν
εξαιρείται καµία διαδροµή.
Αρκεί η ολοκλήρωση µίας διαδροµής για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας «Υ∆ΡΑ 2013».
Η βαθµολογία των κλάσεων θα εξάγεται από την Γενική Κατάταξη.13 ΠΟΙΝΕΣ
Όπως προσδιορίζονται µε τις οδηγίες πλου.
14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ)
στους ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013
Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος σε οποιοδήποτε σηµείο
(ξηρά ή θάλασσα) και οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το διάστηµα 26.10.2013 έως και 28.10.2013
Στη διάθεση της Επιτροπής καταµέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του
πιστοποιητικού καταµέτρησης µαζί µε το Measurement Inventory (όπου απαιτείται).
Τα σκάφη IRC θα ελεγχθούν βάση του κανονισµού IRC. Στη διάθεση της Επιτροπής καταµέτρησης, πρέπει
να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταµέτρησης.
Τα σκάφη IRC µπορούν να φέρουν ένα επιπλέον µπαλόνι από όσα αναφέρει το Πιστοποιητικό τους ,
εµβαδού όχι µεγαλύτερου του προσµετρώµενου SPA
15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Οι εντεταλµένοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση µε
τα ονοµατεπώνυµα όλων των µελών του πληρώµατος, σε ειδικό έντυπο, που διατίθεται στη Γραµµατεία του
Οµίλου µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής ή το αργότερο πριν τη συνάντηση των κυβερνητών.
Το σύνολο του βάρους ή ο αριθµός των µελών του πληρώµατος που επιβαίνει σε κάθε σκάφος κατά την
διάρκεια των ιστιοδροµιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο αναγραφόµενο στο Πιστοποιητικό
καταµέτρησης.
Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωµάτων επιτρέπεται µόνο εφόσον ενηµερωθεί γραπτώς σε ειδικό έντυπο, η
Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδροµίας.
Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλµένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της
Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασµένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώµατος µπορεί να επιφέρει
ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριµένη ιστιοδροµία.16 ΕΥΘΥΝΗ
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013» αποδέχονται ότι διέπονται από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς
Ιστιοδροµιών της I.S.A.F. (RRS 2009 - 2012) και τους λοιπούς Κανονισµούς όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της παρούσας, τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.
Οι συµµετέχοντες στον αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013» αποδέχονται ρητά ότι συµµετέχουν και αγωνίζονται
αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη και αναλαµβάνουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζηµιές που
µπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτοµα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους,
τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συµµετοχής τους στη διοργάνωση,
απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Οργανωτή Όµιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή
Υ∆ΡΑ 2013 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
Ενστάσεων, τον χορηγό, εάν υπάρχει, και οποιοδήποτε µέλος εµπλεκόµενο στην διοργάνωση κάτω από
οποιαδήποτε ιδιότητα.
Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή που έχει σχέση µε τον αγώνα φέρει καµία ευθύνη για
οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές ζηµίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες προερχόµενες από τραυµατισµό ή
θάνατο προσώπου στους µετέχοντες ή τρίτους, που τυχόν συµβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή
οποιαδήποτε άλλη ώρα εν σχέσει προς αυτόν.
Είναι αρµοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν τον
επαρκή βαθµό εκπαιδεύσεως και εµπειρίας του πληρώµατος καθώς και τον ικανό αριθµό αυτού, ώστε να
χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν µε απόλυτη ασφάλεια, την υφιστάµενη κατάσταση και αξιοπλοΐα
του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν , εν σχέσει προς την ένταση του ανέµου, την κατάσταση της
θάλασσας και τις µετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν µέρος ή όχι στον
προγραµµατισµένο αγώνα ή ιστιοδροµία του αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013».
Ο κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι η γάστρα, η εξαρτία και όλος ο εξοπλισµός του σκάφους
ευρίσκονται σε καλή κατάσταση, καθώς και ότι ό εξοπλισµός ασφαλείας του σκάφους συντηρείται
κανονικά, το δε πλήρωµα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιµοποιείται
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στον θεµελιώδη κανόνα RRS 4 του Μέρους Ι των ∆ιεθνών Κανονισµών
Ιστιοδροµιών της ISAF «Απόφαση για την συµµετοχή σε ιστιοδροµία» καθώς και στα οριζόµενα στις
Προσθήκες της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ/ΕΑΘ) στους ∆ιεθνείς Κανόνες Ιστιοδροµιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013

17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συµµετέχοντα σκάφη στο αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013» οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόµενη
ισχύουσες διατάξεις ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συµµετοχή
του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
18 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συµµετέχοντες στον αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013» (κυβερνήτης και µέλη πληρώµατος) αποδέχονται
αυτόµατα ότι ο διοργανωτής όµιλος και ο χορηγός διατηρούν επ’ αόριστον το δικαίωµα να δηµιουργούν,
χρησιµοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηµατογραφικές εικόνες και ζωντανές
αναµεταδόσεις σε φιλµ και βίντεο, καθώς και φωτογραφίες κατά την διάρκεια των αγώνων και µετά την
λήξη τους, χωρίς καµιά οικονοµική απαίτηση από πλευράς των συµµετεχόντων, καθώς επίσης να
χρησιµοποιούν και να αναπαράγουν καθ’ οιονδήποτε γνωστό τρόπο τα ονόµατα, βιογραφικό υλικό και
φωτογραφίες των συµµετεχόντων.19 ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεµηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κατηγορίες ORCi, ORC Club και IRC, στους νικητές των
κλάσεων ανάλογα µε τη συµµετοχή καθώς και στο πρώτο τερµατίσαν σκάφος της ιστιοδροµίας ΦΑΛΗΡΟ
- Υ∆ΡΑ.
Η απονοµή επάθλων της ιστιοδροµίας ΦΑΛΗΡΟ – Υ∆ΡΑ θα γίνει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στην Ύδρα.
(Λεπτοµέρειες για την εκδήλωση θα δοθούν µε τις Οδηγίες Πλου).
Η απονοµή επάθλων στους νικητές του Αγώνα «Υ∆ΡΑ 2013», θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα
ανακοινωθεί έγκαιρα από τον ΝΟΕ, στους συµµετέχοντες.20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην Αθλητική Γραµµατεία του ΝΟΕ: Τηλέφωνο 210 42 20 506 Κινητό 690 90 46 525 Fax 210 41 27 757 κατά
τις εργάσιµες ώρες (Τρίτη– Κυριακή 09:00 – 16:00). E MAIL: sailing@ycg.grWeb site: www.ycg.gr

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗhttp://www.ycg.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου